නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fo,a lÜ,Ü


wjYH øjH

  • fo,a f.ä 1 la
  • .ïñßia f;a ye¢ 1
  • wuqñßia lr,a 04
  • r;=<QKq .%Eï 50
  • lrmsxpd iy rïfm wjYH m%udKhg
  • l=re÷ fmd;= lene,a,la
  • fmd,af;,a fldamam 02
  • úiaflda;= l=vq .%Eï 100
  • ì;a;r iqÿ uo 02
  • ¨Kq f;a ye¢ 01


ilia lrk wdldrh

m<uqj fo,a f.äh fyd|g fidaod fmd;=yer y;rg lmd ¨Kq oud ;ïnd .kak' tfia ;ïnd.;a fo,a len,s fyd¢ka fmdälr .kak' ¿EKq "wuq ñßia" lrmsxpd wdÈh isyskaj ,shd .ïñßia l=vq iuÕ thg tl;= lrkak' fuu ñY%Kfhka l=vd fnda, idod ì;a;r idre ojgd ìialÜ l=vq ;jrd .eUqre f;f,a neo.kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡