ඉවුම් පිහුම්

l=l=,auia ,Sj¾ mfÜwjYH øjH (

 • fyd¢ka wUrd.;a l=l=,a uia ,Sj¾ - 250 g
 • iqÿ ¿Kq ìla
 • ¨Kq l=vq iy .ïñßia l=vq wjYH m%udKhg
 • ng¾ fïi ye¢ -02
 • kejqï lsß fïi ye¢ -02
 • l%Sï lsß fïi ye¢ - 02
 • f*kaÉ mdka fm;s -06 ^.eUqre f;f, neomq&
 • idod .kakd wdldrh (

  Ndckhlaf.k ,sm ;nd thg ng¾ oukak miqj thg fmdälr.;a iqÿ¿Kq oukak bkamiq wUrd.;a l=l=,auia ,Sj¾ thg tlalr ¨Kq l=vq" .ïñßia l=vq" kejqï lsß iy l%Sï lsß oud l,jï lr .kak' miqj tu ñY%Kh ksfjkak yßkak' wk;=rej f*kaÉ mdka fm;s .eUqre f;f, ne| mfil ;nkak' bkamiq ksfjkakg ;nk ,o l=l=,auia ,Sj¾ fíf,kav¾ lr .kak' miqj mhssmska nE.a tlalf.k tu fíf,kav¾ lr.;a l=l=,auia ,Sj¾ oud .eUqref;,a l,ska ne|.;a f*kaÉ mdka fm;s Wvg w,xldrj;a f,i oukak' bka wk;=rej th wdydrhg .;yelsh'

  යුටියුබ් වීඩියෝව


  úOdhl iQmfõ§ iy fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  foaYnkaÿ"
  wdpd¾h udßfhdaia we,ka .%hska