නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ui, jfâ


wjYH øjH

  • mßmamq .%Eï 500
  • wuq ñßia lr,a 12
  • Wïn,lv l=vq fïi ye¢ 01
  • fmd,a f;,a fnda;,a 1$2
  • r;=<QKq .%Eï 100
  • úh,s ñßia l=vq lr,a 25
  • ¨Kq ri wkqj


ilia lrk wdldrh

wuq ñßia <QKq isyskaj ,shd.kak' mßmamq fidaod j;=r fmrd Ndckhlg oud thg W;=rK j;=r tl;= lr ál fõ,djla ;nkak' miqj mßmamqj, Èh fmrd wUrd .kak thg wfkla øjH ish,a, tl;=lr idudkH >k ñY%Khla idod wjYH yevhg idod f.k .eUqre f;f,a neo.kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡