නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w, Ñmaia


wjYH øjH

  • w, .%Eï 500 hs
  • ñßia l=vq .%Eï 25
  • ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1
  • f;,a fldamam 1

 

ilia lrk wdldrh

w, fidaod isyska fm;s lmdf.k f.k j;=r n÷klg oud ál fõ,djla ;nd .kak miqj w,fm;s bj;g f.k j;=r fífrkakg ;nd msßisÿ frÈ lvl o T;d ál fõ,djla ;nkak f;,a ,sfma ;nd fyd¢ka r;a lr w, fm;s .eUqre f;f,a neo.kak fufia rkajka mdg jk;=re neo .;a w, fm;s fm;s f;,a fífrkakg ;nd miqj ñßia l=vq yd ¨Kq l=vq j, ;jrd .kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡