නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

neo.;a w, fnda,


wjYH øjH

  • w¾;dm,a .%Eï 500
  • r;,Qkq .%Eï 100
  • wuqñßia lr,a 02
  • .ïñßia f;a ye¢ 1$2
  • ng¾ fïi ye¢ 01
  • foys hqI iaj,amhla
  • ¨Kq ri wkqj

 

ilia lrk wdldrh

w¾;dm,a ;ïnd fmdälr .kak'r;=,Qkq " wuqñßia isyskaj ,shd.kak'fmdä lr lr.;a w¾;dm,a iuÕ ,shd.;a ,Qkq wuq ñßia .ïñßia foys hqI ¨Kq tl;= lr fyd¢ka wkd .kak' fï ñY%Kfhka l=vd fnda, idod ì;a;r idre ;jrd mdkal=vq ojgd .eUqre f;f,a neo.kak'


moauisß ch,;a

úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre

kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡