නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w¾;dm,a lßh


wjYH øjH


) w, .%Eï 500 la

) r;= Ækq .%Eï 50

) wuqñßia lr,a 06

) iqÿ Ækq ìla 02

) lyl=vq f;a ye¢ 01

) .ïñßia f;a ye¢ 1$4

) W¿yd,a f;a ye¢ 1$4

) l=re÷ fmd;= lene,a,la

) lß mjqv¾ f;a ye¢ 1$4

) ¨Kq

) fmd,alsß fldamam 02

) Èh lsß iaj,amhla

) foys nEhla


idok l%uh

m<uqj w, len,sj,g lmd ¨Kq iy lyl=vq iaj,amhla oud ;ïnd .kak' r;=Ækq" wuqñßia" rïfm" lrmsxpd isyskaj lmd thg oud iqÿ Ækq ìla fol o ;,d oukak’ thgu l=re÷" lyl=vq" W¿yd,a" .ïñßia l=vq" lß mjqv¾ yd Èhlsß iaj,amh oud hka;ñka ye¢.dñka Ækq ñßia ;eïfnk ;=re r;a lrkak’ th r;ajQ miq Wl= fmd,alsß oud W;=rkakg yer ri wkqj ¨Kq oud ,sfmka bj;a lr ksfjkakg yer foys hqI tl;= lr .kak'


iQmfõ§ - frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dkOïñl fyajdjiï