නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.S rhsia


wjYH øjH


) iQÿre iïnd lsf,da 01

) yhsflda .%Eï 125

) ng¾ Ths,a ñ ,S 125

) iQÿre fïi ye¢ 01

) ;,d.;a .ïñßia f;a ye¢ 01

) rïfm - lrmsxpd

) l=re÷fmd;=

) ¨Kq

) lr|uqrx.= - lrdnqkeá

) lyl=vq f;a ye¢ 1$2

 

idok l%uh


iy,a fidaod j;=r fífrkakg yßkak’ ;dÉÑhla ,sm;nd yhsflda iy ng¾ Ths,a thg oud r;aajkúg iQÿre" ;,d .;a .ïñßia" rïfm lrmsxpd" l=re÷fmd;=" lr|uqx.=" lrdnqkeá oud rkajka meyehg yefrk ;=re ye¢.d tu ñY%Khg iy,a oud .kak' lyl=vq iy ri wkqj ¨Kq tl;= lr f;,a isf|k ;=re ye¢.d ,sfmka nd rhsiaa l=lrhg oud wjYH m%udKhg j;=r oud n; msi .kak'


iQmfõ§ - frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï