නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;,m;a ud¿ iagq


wjYH øjH


) ;,m;a ud¿ lsf,da 01

) ud¿ñßia .%Eï 200

) ;lald,s .%Eï 200

) î Ækq .%Eï 200

) bÕ=re - iqÿ Ækq

) rïfm - lrmsxpd

) .ïñßia l=vq

) wn lS%ï

) úkdlsß

) l=re÷ fmd;= lene,a,la

) ¨Kq

) lyl=vq iaj,amhla

) fmd,af;,a


idok l%uh

;,m;a ud¿ len,s lmd ¨Kq" .ïñßia" lyl=vqj, w;.d iSika lr mfilska ;nkak' ud¿ ñßia" î Ækq rjqï yevhg;a" ;lald,s fldgq yevhg;a lmd .kak' ueá Ndckhla ,sm ;nd thg fmd,af;,a oud r;ajQ miq bÕ=re iqÿÆkq ;,d nefokakg yßkak' úkdä follg miq rïfm" lrmsxpd iu. l=re÷ fmd;= o" ud¿ ñßia" ;lald,s iy î Ækq o tl;= lrkak’ tajd ue,ùf.k tk w;r;=r ud¿ hka;ñka ;eïîug wjYH m%udKhg j;=r oud ud¿ o tl;= lr ye¢ fkd.d ;eïfnkakg yßkak' j;=r is£f.k tkúg úkdlsßj, wn lS%ï Èhlr oud ¨Kq mou n,d isf|kakg yßkak'

 

 

iQmfõ§ - frdaI, wkqmu

ld,d n,x uyf.or

r;au,dk


Oïñl fyajdjiï