නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jïfndgq fudacq


wjYH øjH


) jïfndgq lsf,da 01 lA

) r;= Ækq .%Eï 400 lA

) wuq ñßia .%Eï 150 lA

) lrmsxpd

) iqÿ Ækq ìla 6-7

) ;rul bÕ=re lene,a,la

) úkdlsß fldamam 1$2 lA

) wn l=vq f;a ye¢ 04 lA

) ly l=vq f;a ye¢ 02 lA

) ñßia l=vq f;a ye¢ 02 lA

) iSks fïi ye¢ 05 lA

) ¨Kq

) fmd,af;,a


idok l%uh

jïfndgq ;Sre lmd .eUqre f;f,a neo .kak' r;= Ækq f.ä msáka o wuq ñßia folg m,d o hka;ñka neo mfilska ;nkak’ bÕ=re" iqÿ Ækq ;,mhla fia wUrd .kak' ueá n÷kla ,sm ;nd thg úkdlsß oud W;=rdf.k tk úg wUrd .;a bÕ=re" iqÿ Ækq iu. wn" ñßia l=vq" iSks oud fyd¢ka lj,ï lr neo.;a jïfndgq" Ækq wuq ñßia tlalr lj,ï lr úkdähla muK ;nd ,sm ksjd ksfjkakg yer fnda;,hl wiqrd .kak'


iQmfõ§ - kdu,a

l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáh


Oïñl fyajdjiï