නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rglcq uid,d


wjYH øjH


) f,dl= rglcq .%Eï 250

) lv,msá .%Eï 75

) fmd,af;,a 1$4

) yd,a msá .%Eï 50

) uialß mjqv¾ f;a ye¢ 2

) lyl=vq f;a ye¢ 01

) ñßial=vq f;a ye¢ 01

) ¨Kq iaj,am

) lrmsxpdidok l%uh

;dÉÑhla ,sm ;nd r;a jQ miq rglcq neo .kak'úkdä 3-4 lg miq ,sm ksjd ;dÉÑfha mj;sk riakfhka ye¢.dñka nefokakg yßkak' kej; ,sm m;a;= lr úkdä 3-4 la ;nd nefokakg yer kej; ,sm ksjd oud ;dÉÑh ksjqqKq miq bka rglcq bj;a lr mfilska ;nkak' lrmsxpd yer wfkla l=¿nvq ish,a, fyd¢ka ñY%lr thg lnf,a ne|.;a rglcq oud fmd,af;,a iaj,amh ne.ska oud rglcqj,g fyd¢ka msá oejfgk fia wkd .kak';dÉÑh ,sm;nd msá ojgd .;a rglcq .eUqre f;f,a úkdä 4 la neo .kak’ wjidkfha lrmsxpd o isyskaj ,shd rglcqj,g ñY%lr .kak' ier wjYH kï kej; ñßial=vq iaj,amhla oud lj,ï lr .kak'


iQmfõ§ - kdu,a l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáh


Oïñl fyajdjiï