නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t<j¿ m<;=re ñY% i,doh


wjYH øjH


) lerÜ .%Eï 100 lA

) î Ækq .%Eï 100 lA

) oï f.dajd .%Eï 100 lA

) ;lald,s f.ä 2 la

) wuq ñßia lr,a lsysmhla

) l=vd msms[a[d f.ä 1 la

) wkakdis fm;s 2 la

) ñÈ .%Eï 100 la

) ¨Kq

) fhda.Ü 2 la

) .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

) foys hqIidok l%uh

lerÜ ;ïnd .kak';ïnd .;a lerÜ" msms[a[d" î Ækq" wuq ñßia" wkakdis" ñÈ" ;lald,s l=vd len,sj,g lmd .kak' oï f.dajd b;d isyskaj ,shd f.k lmd.;a t<j¨ m,;=re n÷kg oud .ïñßia iy fhda.Ü tl;= lr fmdä fkdjk fia ,S ye¢ñglska fyd¢ka lj,ï lr wjidkfha foys hqI yd ri wkqj ¨Kq tl;= lr .kak'


iQmfõ§ - kdu,a l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáh


Oïñl fyajdjiï