නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w¾;dm,a ñY% l=l=,a uia lßh


wjYH øjH


) l=l=,a uia lsf,da 1 la

) w¾;dm,a f.ä 2 la

) r;= Ækq .%Eï 100 la

) wuq ñßia lr,a lSmhla

) lr|uqx.= - lrdnqkeá

) bÕ=re - iqÿ Ækq

) l=re÷ fmd;= lene,a,la

) rïfm - lrmsxpd

) .ïñßia l=vq fïi ye¢ 01 la

) fmd,af;,a fïi ye¢ 2 la

) ri wkqj ¨Kq

) ñßia l=vq fïi ye¢ 2 1$2 laidok l%uh


w, f.ä fol ;eïfnkakg yer uia lmd fidaod .kak'ñßial=vq lnf,a neo.kak'bÕ=re" iqÿ Ækq isyskaj wUrd .kak'ueá Ndckhlg uia oud ;ïnd .;a w¾;dm,a" ñßial=vq" bÕ=re" iqÿ Ækq" .ïñßia l=vq" r;= Ækq" wuq ñßia" lr|uqx.=" lrdnqkeá iu. l=re÷fmd;= lene,a, oud w, fyd¢ka fmdä jk;=re ñY% lr .kak'idod.;a ñY%Kh ,sm ;nd fmd,af;,a fïi ye¢ fol thg oud ye¢.dñka msi .kak’ Èh .;sh is÷k miq j;=r tl;= lr W;=rdf.k tkúg ,sfmka nd.kak'

 

iQmfõ§ - kdu,a l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáh


Oïñl fyajdjiï