ඉවුම් පිහුම්

l=l=,a uia iy Öia ñY% uia fnda,wjYH øjH (

 • wUrd.;a l=l=,auia .%Eï 200
 • l=vdjg lmd.;a Öia leg - 08
 • ¨Kql=vq iy .ïñßia l=vq wjYH m%udKhg
 • fidahd fidaia f;a ye¢ - 02
 • ì;a;r -02
 • ìialÜ l=vq fïi ye¢ - 02
 • .eUqre f;f, ne£ug wjYH m%udKhg f;,a
 • idod .kakd wdldrh (

  m<uqj fyd¢ka wUrd.;a l=l=,auia ñY%Khg" ¨Kq l=vq" .ïñßia l=vq oud Ndckhla f.k fyd¢ka ñY%lr thg fidahd fidaia" ì;a;r" Öia" iy ìialÜ l=vq oud fyd¢ka wkd .kak' miqj tu ñY%Kh fnda, f,i idod .kak' bkamiq ;eáhla f.k thg ng¾ ;jrd l=l=,auia fnda, ;nkak' bka wk;=rej 180 ℃ WIaK;ajh hgf;a úkdä 20 la muK Wÿka.; lrkak' wjidkfha tu idod.;a l=l=,auia iy Öia ñY% uia fnda, .eUqre f;f,a ne| fyda lßhla wdldrhg o ilia lr rij;a f,i wdydrhg .kak

  යුටියුබ් වීඩියෝව


  úOdhl iQmfõ§ iy fld<U kjf,dal frdayf,a uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  foaYnkaÿ"
  wdpd¾h udßfhdaia we,ka .%hska