නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fpdla,Ü g%*,a


wjYH øjH³ úmska l%Sï ñ’ ,S 125

³ vdla fpdla,Ü .%Eï 150

³ fldfldajd mjqv¾ .%Eï 50

³ lcq .%Eï 50

³ fpdla,Ü j¾uis,s .%Eï 50

 idod.kakd wdldrh


úmska l%Sï n÷klg oud ,sfma ;shkak' th r;a ù f.k tkúg vdla fpdla,Ü tl;= lr fyd¢ka Èh jQ miq ,sfmka nd u| fõ,djla ;nd mhsmska nE.a tlla wdOdrfhka fnda, f,i ke;akï Tn leu;s yevhlg mhsma lr.kak'tajd iq¿ fõ,djla YS;lrKfha ;nd t<shg f.k fldfldajd mjqv¾" lcq" fpdla,Ü j¾uis,s hk øjHj,ska Tn leue;s tla j¾.hla idod.;a fpdla,Ü g%*,aj, ojgd wuq;a;kag ms<s.kajkak'iQmfõ§ - kdu,a l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáhOïñl fyajdjiï