නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

la,eisla l%siauia g%hs*,a


wjYH øjH³ iafg%%dafnß .%Eï 150

³ liagâ

³ iafg%dafnß cEï

³ úmska l%Sï ñ’ ,S 250

³ whsiska Iq.¾ .%Eï 75

³ w,auka ia,hsiia .%Eï 30

³ iafmdkaÊ flala .%Eï 150

 


idod.kakd wdldrh

ùÿre fnda,a tlla f.k tys m;=,g liagâ w;=rd .kak' fojkqj iafg%dafnß len,s lmd ;Ügqjla w;=rd .kak' f;jkqjg úmska l%Sï ;Ügqjla w;=rd ta u; l=vdjg lmd.;a iafmdkaÊ flala len,s ;Ügqjla w;=rd.kak' tu ms<sfj,g kej; ;Ügqjla w;=rd .kak' wjidkfha liagâ l%Sï w;=rd ta u; úmska l%Sï mhsma lr f.k ueog iafg%dafnß f.ä w;=rd yev lr .kak' jfÜg w,auka ia,hsiia w;=rd YS;lrKfha ;nd wuq;a;kag ms<s.kajkak'

iQmfõ§ - kdu,a l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáh


Oïñl fyajdjiï