නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ðkac¾ mekfldgd


wjYH øjH


³ úmska l%Sï ñ’ ,S’ 250

³ iSks .%Eï 70

³ b`.=re .%Eï 50

^l=vd len,sj,g lmd .kak&

³ fc,áka

³ iafg%dafnß f.ä lsysmhla

³ iafg%dafnß rie;s fc,s .%Eï 50

 


idod.kakd wdldrh

m<uqj úmska l%Sï iy iSks" b`.=re Ndckhlg oud ,sfma ;nd fyd¢ka r;alr .kak' fojkqj ,sm ksjd WKqj;=r áll fc,áka Èhlr th úmska l%Sï iSks b`.=re ñY%Khg oud lj,ïlr .kak' idod.;a ñY%Kh ksfjkakg yer Tn w;=remi ms<s.kajkakg iqodkï lr.;a n÷kaj,g oud meh Nd.hla YS;lrKfha ;nkak'wuq;a;kag ms<s.ekaùug fmr ðkac¾ mekfldgd ñY%Kh iys; n÷kaj,g iafg%dafnß rie;s fc,s oud iafg%dafnß f.äh ne.ska tu n÷fka r|jd w,xldr lr ms<ss.kajkak'
iQmfõ§ - kdu,a l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáhOïñl fyajdjiï