නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iafg%dafnß iekagd


fuu w;=remi b;d blaukska idod.; yels w;r wjYH øjH b;d iSñ;h’ iafg%dafnß f.äj,ska ielfik ksid fmdä;a;kag b;d .=K odhl jk w;r k;a;,a iShdf.a fmkqug iudk ksid l=vd orejka b;d leue;af;ka lEug .kakd w;=remils'
wjYH øjH


³ iafg%dafnß .%Eï 100

³ úmska l%Sï ñ’ ,S 100

³ fpdla,Ü nÜka

idod.kakd wdldrh

m<uqj iafg%dafnß f.ähla f.k fld<h iys; fldgi lmd bj;a lr.kak. miqj tys uqÿka fldgi lmd úmska l%Sï iafg%dafnß f.äfha hg fldgig mhsma lr.kak'tfia lr .ekSfuka miq iafg%dafnß f.äfha uqÿkafldgi mhsma lr.;a úmska l%Sï ;Ügqj u; ;nkak' kej; ta u;g l=vd úmska l%Sï ;Ügqjla mhsma lrf.k fpdla,Ü nÜkaj,ska iekagdf.a weia fok idod .kak'


iQmfõ§ - kdu,a l¿fndaú,

fudaúkamsla fydag,h - fld,a¨msáh


Oïñl fyajdjiï