නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t<j¿ iqma


wjYH øjH


³w¾;dm,a f.ä 02

³lerÜ f,dl= f.ä 02

³f.dajd .%Eï 150

³nvbßÕ= weg fldmam 01

³¿EKq f.ä 1$2

³mßmamq .%Eï 100

³kejqï t<lsß fïi ye¢ 02 muK

³¨Kq iy .ïñßia ri wkqj

 idod.kakd wdldrh

t<j¿ fydao,d fldgq yefâg lmd.kak'Ndcfkalg ud.ßka iaj,amhla od,d talg ¿EKq" w¾;dm,a" lerÜ" nvbßÕ= iy mßmamq tl;= lrf.k f;ïmrdÿ lr.kak'talg j;=r tla lrkak't<j¿ ál ;eïîf.k tkfldg f.dajd" t<lsß" ¨Kq" .ïñßia lshk tajd tl;= lr.kak' fyd¢ka t<j¿ ;eïnqKdg miafia wdydrhg .kak'm%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv