නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

´Üia fld;a;=


wjYH øjH


³iaàï lr.;a ´Üia lma 1

³Ñlka lß iy len,s .%Eï 200

³lerÜ f.ä 02

³,Slaia .ia 1

³iqÿ¿EKq ìla 04

³¿EKq f.ä 01

³ri wkqj ¨Kq" .ïñßia

³ì;a;r 01

 

·  


idok wdldrh


f;,a álla r;a fjkak ;shdf.k talg t<j¿ iy ¿EKq " iqÿ¿EKq tl;= lr f;ïmrdÿ lr.kak'thg ì;a;rh tl;= lr ial%eïn,a lrf.k Ñlka len,s tla lr.kak' ¨Kq iy .ïñßia iuÕu iaàï lr.;a ´Üia tl;= lrf.k leue;a; mßÈ fydÈ tla lr ñY% lr.kak'

 


m%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv