නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

;ïnQ t<j¿<"ishU,d fidaia iy neomq ud¿


wjYH øjH


³w¾;dm,a f.ä 02

³f.dajd .%Eï 100

³fndaxÑ .%Eï 100

³lerÜ f.ä 02

³f;dar ud¿ fm;s lSmhla

³geußkaâ fidaia tl i|yd(

³;,d.;a bÕ=re f;a ye¢ 1$2

³;,d.;a iqÿ¿EKq f;a ye¢ 1

³fpdma lr.;a wuq ñßia lr,a 01

³fpdma lr.;a fn,afmm¾ fïi ye¢ 2

³ishU,d biau lma 1$4

³¨Kq ri wkqj

³.ïñßia wjYH muKg

³iSks f;a ye¢ 2


idod.kakd wdldrh


geußkaâ fidaia(

n÷klg f;,a iaj,amhla oud bÕ=re" iqÿ¿EKq iy wuq ñßia oud neo.kak' iaj,am fõ,djlska thgu fpdma lr.;a fn,afmm¾ tla lrkak' úkdä folla muK f;ïmrdÿ lrf.k ishU,d biau tla lrkak' uo fõ,djlska iSks" ¨Kq iy .ïñßia tla lrkak' ñY%Kh Wl= jk nj oefkk úg ,sfmka nd .kak'w¾;dm,a" f.dajd" fndaxÑ iy lerÜ jeks Tn m%sh t<j¿jla f,dl= len,s lmd iaàï lr.kak'.ïñßia l=vq iy ¨Kq bi.kak'f;dar ud¿ fm;s ¨Kq .ïñßia iaj,amhla bi f;,a iaj,amhla oud mEka tfla neo.kak'ta u; geußka fidaia oud wdydrhg .kak'm%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv