නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%Sï fmdfÜfgda ie,â


wjYH øjH


³w, f.ä 2la

³¿EKq f.ä 02

³mdia,s iaj,amhla

³ie,aÈß iaj,amhla

³.¾lska f.ä 1$2


fidaia tl i|yd


³ufhdafkaia fidaia fïi ye¢ 2

³f*%Ia l%Sï fyda fhda.Ü lma 10 hs

³wn mjqv¾ f;a ye¢ 5hs

³¨Kq ri wkqj

³.ïñßia wjYH muKg


iod.kakd wdldrh

w, ;ïndf.k ksfjkakg yer l=vdjg lmd.;a ¿EKq " mdia,s" ie,aÈß iy .¾lska iu. ñY% lr.kak' fidaia tl i|yd wjYH øjH ish,a, fjku Ndckhl ñY% lr.kak' YS;lrKfha mehla muK ;nkak'bkamiq w, ñY%Kh iu. tla fldg wdydrhg .kak'


m%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv