නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

kQâ,aia Tï,Ü


wjYH øjH


³;ïnmq kQâ,aia lma 2la

³ì;a;r 02

³wuq ñßia lr,a 02

³,Slaia .ia 01

³¿EKq f.ä 01

³ñßia l=vq fïi ye¢ 01

³ly l=vq iaj,amhla

³¨Kq ri wkqj

 

idod.kakd wdldrh

ì;a;r fol wrf.k îÜ lr.kak' talg ¨Kq" ñßia l=vq" lyl=vq" lmd.;a wuq ñßia" ¿EKq  iy ,Slaia tla lr.kak'ng¾ odmq mEka tllg ì;a;r ñY%Kfhka Nd.hla odkak' talg Wäka ;ïnd.;a kQâ,aia ál w;=r,d ta Wäka wdfh;a ì;a;r ñY%Kh j;alrkak' mshklska jid wvq .skaof¾ msi.kak'


m%ùK iqmfõ§

;s,sK fu;aisß

úOdhl iQmfõ§

fcÜúka fydag,h mdkÿr

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv