නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

frdaia fmÜ,a


wjYH øjH


) ,hsÑ f.ä ;=kla

) ,hsï cQia ñ’ ,S’ 15 la

) frdaia fmÜ,a isrma ñ’ ,S’ 15 la

) whsia leg






idod.kakd wkaou

,hsÑ f.ä" ,hsï cQia" frdaia fmÜ,a isrma iu. whsia leg íf,kavrhg oud íf,kaâ lr .kak'frdaia fmÜ,a isrmaj, we;s meKs ri fukau meyeh ksid fjk;a lsisu øjHhla fï i|yd fhdod .ekSu wjYH fkdfõ' leu;s kï ms<s.ekaùug fmr frdai fm;a;la oud .kak'



iQmfõ§

cQâ fYydka lreKdr;ak

gdÊ iuqød fydag,h

fld<U

 

Oïñl fyajdjiï