ඉවුම් පිහුම්

jïngq fudacqwjYH øjH (

 • jïngq .%Eï 500 ^ isyskaj lmd .;a&
 • r;= ¿Kq .%Eï 250 ^msßisÿ lr .;a&
 • wuqñßia .%Eï 100 ^ fjka fkdjk fia folg m,d .;a &
 • wUrd .;a iqÿ ¿Kq f;a yeÈ 1
 • wUrd .;a b.=re f;a yeÈ 1$2
 • wUrd .;a wn fïi yeÈ 1
 • ñßia l=vq fïi yeÈ 1
 • ly l=vq f;a yeÈ 1$4
 • iSks fïi yeÈ 2
 • úkdlsß fldamh 1
 • ne§ug f;,a
 • ri wkQj ¨Kq
 • idod .kakd wdldrh (


  lmd .;a jïngq .eUqre f;f,a rkajka mdg jk f;la neo .kak'
  fmd;= bj;a lr .;a r;= ¿Kq .eUqre f;f,a neo .kak' ^jeä fõ,djla ne§fuka j,lskak'tfia jqjfyd;a mdg fjkia úh yel&
  wuqñßia o .eUqre f;f,a neo .kak' ^jeä fõ,djla ne§fuka j,lskak &
  ueá Ndckhla ,sm ;nd thg úkdlsß "wn "iqÿ ¿Kq "b.=re "ñßia l=vq "ly l=vq "iSks yd ri wkQj ¨Kq tla lr W;=rjd .kak '
  fyd¢ka W;=rjd .;a miq uola ksjd thg neo .;a jïngq "¿Kq yd wuqñßia tla lr fyd¢ka ñY% lrkak'
  i;=áka ri n,kak'

  m%ùK iQmfõÈkS
  k§ wurisxy

  is;drd uOqId‚