නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fciañka ðkac¾


wjYH øjH) fciañka ðkac¾ rie;s .S%ka à nE.a 1 la

) ó meKs

) bÕ=re lene,a,la

) iam%hsÜ
idod.kakd wkaou

.S%ka à nE.h WKqj;=rg oud f;a fldamamhla idod ksfjkakg yßkak' bÕ=re lene,a, fyd¢ka ;,df.k thg ó meKs oud lj,ï lr tu ñY%Kh idod .;a f;a fldamamh iu. fYala lr .kak' fyd¢ka fmrd ùÿrejlg oud iam%hsÜ oud ms<s.kajkak'


iQmfõ§

cQâ fYydka lreKdr;ak

gdÊ iuqød fydag,h

fld<U

 

Oïñl fyajdjiï