නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

f*%daika î%ia


wjYH øjH


) TfrkaÊ cQia

) íÆ fudkska isrma iaj,amhla

) ,hsï cQia iaj,amhla

) iam%hsÜ iaj,amhla

) whsia leg
idod.kakd wkaou


w,xldr ùÿrejla f.k TfrkaÊ cQia" ,hsï cQia iy íÆfudkska isrma oud .kak'tajd fyd¢ka lj,ï lr whsia leg oud ta u;g iam%hsÜ oud fmk .;sh ;sìh§u fodvï fmd;a;lska ùÿrej irid ms<s.kajkak'iQmfõ§

cQâ fYydka lreKdr;ak

gdÊ iuqød fydag,h

fld<U

 

Oïñl fyajdjiï