නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iafg%dafnß nn,aia


wjYH øjH) iafg%dafnß f.ä 7 - 8 la

) ,hsï cQia ñ’ ,S’ 10 la

) ðkac¾ ta,a iaj,amhla

) l%Eka fnß cQia iaj,amhla
idod.kakd wkaou

iafg%dafnß l=vd len,sj,g lmd íf,kavrhg oud ,hsï cQia oud fyd¢ka íf,kalr thg l%Ekafnß cQia o tl;= lr .kak' w,xldr ùÿrejla f.k íf,kaâ lr .;a ñY%Kh thg oud ðkac¾ ta,ao oud .kak' iafg%dafnß f.ähla ùÿrefõ r|jd w,xldr lr nn,aia ouk w;r;=r ^fmk& ms<s.kajkak'


iQmfõ§

cQâ fYydka lreKdr;ak

gdÊ iuqød fydag,h

fld<U

 

Oïñl fyajdjiï