නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

rhka yok flfi,a ìu


mqxÑ ldf, b|,d rhka m<;=re îu fndkak ;sfhkafk f,dl= leue;a;la¨' f.or bkakfldg jf.au kEoE f.orlg hd¿fjl=f. f.orlg .shdu;a f;a tlla fnduqo lsh, weyqjyu rhka .;a lggu lshkafk ug kï ´fk *DÜ cQia lsh,¨'


hk hk yeu ;ekskau *DÜ cQia b,a,kak neß ksid fuhdj .ukla tlalf.k hkjd kï wksjd¾hfhkau m<;=re f.ke,a, íf,kaâ lr,d îu tlla yo,d tal rhkaf. fnda;f,ag od,d wrf.k hkak wïuhs ;d;a;hs mqreÿ jqKd¨'

hka;ï wjqreÿ y; wgla fjoaÈ f.org f.ak fudku yß m<;=re j¾.hla íf,kav¾ tlg od,d cQia ùÿrejla yod.kak rhka mqreÿ jqKd¨' CIKsl foaj,a ke;=j m<;=rej,skau yo, fndk ksid b;ska f.oßka fï jefâg ;yxÑ jeá,;a kE'

Th úÈhg b;ska w;g wyqfjk wU" .ia,nq" fmar" wkakdis" flduvq" w,s.egfmar" fk,a,s" wem,a jf.a yeufoau lkjg jvd cQia tlla úÈhg yo,d fndkak ;uhs¨ fuhd leu;s' úfYaIu foa ;uhs rhka yok cQiaj,g thd mdúÉÑ lrkafku f*%Ia ñ,ala¨' t;fldg fyd| rihla jf.au .=Khl=;a ,efnk ksid iuyr ojiaj,g lEu fkdld ta úÈhg kejqïj yod.;a;= m<;=re îu tllska rd;s%h f.jkak;a fuhdg mq¿jka¨'

wo fjkfldg rhka ksjdvq mdvqfõ bkak fj,djl f.org wuq;af;da tkjd kï ta whg f;a fldams fjkqjg f*%Ia cQia tllska ix.%y lrkak;a fuhdf. ;sfhkafk mqÿu leue;a;la jf.au wdYdjla¨'


fï îu jefâ ksid hd¿jkaf. jf.au {d;s f.j,aj, bkak fmdä;af;d rhkag olajkafk mqÿu wdorhla¨' fudlo mqxÑ <uhs îu fndkak olajkafk f,dl= leue;a;lafka wyïfnka yß tk mqxÑ orejkag b;ska fï W;aijiufhka fndkak fokak *DÜ cQia álla kï wksjd¾hfhkau yokjd lsh,d wmsg lshmq rhka yok m<;=re îuj,ska thd fndkak jf.au yokak wdiu *DÜ cQia tl yod.kak yeá;a lsõjd'

fïlg fyd¢ka b÷k wdkud¨ ke;akï flda,sl=Ügq flfi,a f.ä;a tlal f*%Ia ñ,ala ;uhs¨ ´k fjkafk' ta;a tlalu iSks" l,ßx" bÕ=re lene,a,la jf.au ¨Kq iaj,amhl=;a .kakj¨'

uq,skau bÕ=re lE,a, ;,, od,d lsß WKq lr,d ksjd f.k flfi,a f,,s wer,d íf,kavf¾g od,d lsß tl;= lr,d íf,kaâ lr .kak w;fr l,ßka leu;s mdáka od.kakj¨' ¨Kq ìxÿjla tlal wjYH m%udKhg iSks od,d YS;lrKfha lsh,d ;uhs¨ ms<s.kajkafk' yo,d fnduq fkao' rhka iqÿjg bkafk m<;=re îu fndk yskaou fjkak we;s' ´ku m<;=rla fïlg fhdod .kak mq¿jka¨'


Oïñl fyajdjiï