නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uekaf.da whsialS%ï


wjYH øjH³ fyd¢ka bÿKq wUf.ä 3 la

³ úmska ñ’ ,S 500 la

³ ñ,alafïâ .%Eï 397 áka 1 la

³ lymdg l,ßka ìxÿ lSmhla

³ jeks,d ìxÿ lSmhla

 idod.kakd l%uh


úmska l%Sï YS;lrKfhka f.k YS; .;sh bj;aùug fmr >k jk;=re fyd¢ka îÜ lr.kak'thg ñ,alafïâ áka tl tl;= lr.kak' wU fmd;=yer iqoao lr len,slr íf,kaâ lr.kak'tu ñY%Kho l,ska ilid.;a úmska l%Sï ñ,ala fïâ ñY%Khg oud jeks,d iy l,ßka tl;= lr fyd¢ka îÜlr iqÿiq ma,diaála n÷klg oud *%Si¾ ùug oukak'mehlg miq YS;lrKfhka t<shg f.k kej; îÜ lr *%Sirhg oukak'ta wdldrhg fo;=ka j;djla íf,kaâ lr wjika jdrfha§ wU len,s álla tl;= lr *%Si¾ lr .ekSfuka wU lE,s yefmk whsial%Sï lkakg fmdä;a;ka f.dvla leu;s fõú'iQmfõÈkS - .hd talkdhl

leianEj

 

Oïñl fyajdjiï