නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

nkdkd mqäka


wjYH øjH³ weïnqka flfi,a f.ä 8 la

³ iSks fïi ye¢ 6 la

³ foys hqI fïi ye¢ 3 la

³ úmska l%Sï

³ nkdkd tikaia

³ fc,áka f;aye¢ 4 la

³ lymdg l,ßka

 

idod.kakd l%uh


flfi,a f.ä f,,syer fm;s lmd iSks yd foys hqI oud hka;ñka r;alr iagq lr.kak' fc,áka vn,a fndhs,a lr j;=r fldamamhlg oud thgu nkdkd tikaia iy lymdg l,ßka oud f.k tu ñY%Khg iagqlr.;a flfi,a f.ä oud YS;lrkfha ;nkak'ms<s.ekaùug fmr úmska l%Sï fyd¢ka îÜ lr fkdfi,a tlla wdOdrfhka w,xldr lr.kak'iQmfõÈkS - .hd talkdhl

leianEj

 

Oïñl fyajdjiï