නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

iafg%dafnß meõf,dajd


wjYH øjH³ iafg%dafnß melÜ folla

³ ì;a;r iqÿuo 3 la

³ úkdlsß f;a ye¢ 1 la

³ ¨Kq f;a ye¢ 1$4 la

³ whsiska iSks fïi ye¢ 2 la

³ iSks .%Eï 200 la

³ fldaka *a,j¾ fïi ye¢ 2 la

³ úmska l%Sï fldamamhla

³ jeks,d iaj,amhla

 


idod.kakd l%uh


ì;a;r iqÿ uo ;=kg ¨Kq oud fyd¢ka îÜ lr.kak' iSks .%hskaâ lr ì;a;r ñY%Khg fldgia jYfhka tl;= lr .kak' thg jeks,d"fldaka*a,j¾"úkdlsß oud fyd¢ka ñY%lr .kak'wxYl 130 g wjka tl r;afjkak yer w`.,a 8 úIalïNh we;s ;eáhla f.k thg mdÉukaÜ fmam¾ tlla oud idod.;a ñY%Kh mehl=;a úkdä 10 la fíla fjkakg yßkak' fíla jQ miq wjka tl we;=f,au th ksfjkakg yßkak'

 

iafg%dafnß f.äj,ska 12 la muK f.k iSks fïi ye¢ 2la iy j;=r iaj,amhla tl;= lr íf,kaâ lr .kak' Ndckhla ,sm ;nd thg fldaka *a,j¾ oud íf,kav¾ lr.;a iafg%dafnß thg oud ye¢.dñka Wl=fjkakg yßkak' th ksfjkakg yer úmska l%Sï iu`. whsisia iSks îÜ lr.kak' meõf,dajd tl wjka tflka t<shg f.k úmska l%Sï tys u;=msg ;Ügqjla fia fhdodf.k iafg%dafnß lmd ta u; w;=rd .kak'len,s lmd n÷kaj,g oud ms<s.ekaùug fmr iafg%dafnß" iSks"fldaka*a,j¾ ñY%Kh Wäka j;alr .kak'iQmfõÈkS - .hd talkdhl

leianEj

 

Oïñl fyajdjiï