නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fílaâ mmdhd


wjYH øjH³ ndf.g b÷k .ia,nq f.ähla

³ ls;=,a yl=re l=vq .%Eï 50 la

³ ng¾ fïi ye¢ 1 la

³ l=re÷ l=vq f;a ye¢ 1 la

³ ks;=,a meKs fïi ye¢ 2 laidod.kakd l%uh.ia,nq f.äh fmd;= yer weg bj;alr idudkH m%udKfha len,sj,g lmd.kak'we¨ñkshï fÜ% tlla f.k tys ng¾ .d lmd.;a .ia,nq ;eáfha w;=rd .kak' mEka tlla ,sm ;nd yl=re l=vq meKs iy l=re÷ l=vq thg oud úkdä 10 la msi.kak'tu ñY%Kh ;eáfha w;=rd .;a .ia,nqj,g jlalr wxYl 160 WIaK;ajfha úkdä 10 la fíla lr .kak'

 


iQmfõÈkS - .hd talkdhl

leianEj

 

Oïñl fyajdjiï