නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

gQkd iekaâúÉ iu.ska m,;=re yd i,do


wjYH øjH³fidaod lmd.;a wem,a fyda mSÉ f.ä 01

³isyskaj fm;s lmd.;a ;lald,s lerÜ .¾lska .%Eï 50

³frdaia lr.;a ÿUqre mdka fm;s 02

³;ïnd fmdä lr.;a ud¿ fyda ieuka j¾.hla .%Eï 50

³isyskaj lmd .;a Ækq yd ;lald,s fïi ye¢ 02

³uefhdakia fïi yekaÈ 01

³i,do fld,hla

³ri wkqj ¨Kq

³;lald,s fm;s 01

 idod.kakd wdldrh


;ïnd.;a ud¿ fyda ieuka f.k Ndckhlg oud th ;=<g lmd.;a Ækq";lald,s"ufhdakia" ri wkqj ¨Kq tlalr fyd¢ka ñY%lr mdka fm;s fol ;=<g i,do fld, iy ;lald,s fm;a; iu.ska we;=¿ lrkak'bkamiq mdka fm;s fol ;rula ;o lr folg lmdf.k by; i|yka m,;=re yd lmd.;a t<j¿ iu.ska orejdf.a lEu msÕdkg ;nd ms<s.kajkak'úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr