ඉවුම් පිහුම්

isxy, wÉpdrewjYH øjH (

 • r;= ¿Kq .%Eï 250 ^ msßisÿ lr.;a &
 • wuqñßia .%Eï 100 ^ fjka fkdjk fia folg m,d .;a &
 • lerÜ .%Eï 50 ^ isyskaj lmd.;a &
 • l=vd wuq .ia,nq .eghla ^ fmd;= bj;a lr isyskaj lmd.;a &
 • ;,d.;a uqrex.d fmd;= lene,a,la
 • úkdlsß fldamam 1
 • ñßia l=vq f;a yeÈ 1
 • ly l=vq f;a yeÈ 1 $2
 • wn l=vq fïi yeÈ 1
 • iSks fïi 2
 • iqÿ ¿Kq fïi yeÈ 1 ^ wUrd .;a &
 • b.=re f;a yeÈ 1 ^ wUrd .;a &
 • ri wkqj ¨Kq
 • idod .kakd wdldrh (


  ueá yÜáhla f.k thg wn l=vq "ñßia l=vq "ly l=vq " iqÿ ¿Kq "b.=re "iSks " uqrex.d fmd;= "ri wkqj ¨Kq yd úkdlsß fldamam oud ,sm ;nd W;=rjd .kak ' tu ñY%Kh ,sfmka nd ;rula ksjd .kak ' oeka tu ñY%Khg r;= ¿Kq "lerÜ "wuqñßia yd .ia,nq tla lr fydÈka ñY% lr.kak ' flfi,a fld<hlska jid wjYH úg m%fhdackhg .kak ' i;=áka ri n,kak '

  m%ùK iQmfõÈkS
  k§ wurisxy

  is;drd uOqId‚