නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

f.or§ idod .;a mSÜid iu.ska fpdl,Ü wkakdis iy t<j¿


wjYH øjH³fidhd .ekSug myiq frdá 01

³^pdmd;s fyda f.daoïn frdà&

³;lald,s fidaia fïi ye¢ 02

³Öia fm;s 03

³l=vd fpdl,Ü lene,s 01

 
idod.kakd wdldrh

 

m%:ufhka Tn f;dard .;a frdáh f.k tys ;lald,s fidaia w;=rd thg Wäka Öia fm;s ;nd ;rula ;Èka frda,a lr.kak'bkamiq th uhsfl%dfõõ Wÿkl ;;amr 45la muK Öia fuf,la jk;=re ;nd ;rula l=vd len,sj,g lmd .kak'wk;=rej wm by; oelajQ wkakdis yd lmd.;a t<j¿"fpdl,Ü lene,a, iu.ska orejdf.a msÕdkg oud ms<s .kajkak'úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr