නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r i,doh


wjYH øjH³;ïnd f.a%Ü lr ì;a;r 02

³ie,aoß iaj,amhla

³uefhdkia yd uiagâ

³fïi ye`È 02

³i,do fld<hla

³ri wkqj ¨Kq

³l=vd len,s j,g lmd.;a

^orejka leu;s m,;=re j¾. folla& .%Eï 50

³l%Sï Öia fïi ye¢ 02

³fpß fgduEfgd f.ä iaj,amhla

³ÿUqre mdka fm;s 2 fyda 3

³lcq iaj,amhla

 


idod.kakd wdldrh

Ndckh f.k th ;=<g ì;a;r ie,aoß uiagâ yd wjYH muKg ¨Kq ñY%lr i,do fld,h Wäka w;=rd .kak'fojkqj m,;=re Ndckhlg oud l%Sï Öia iuÕ ñY% lr .kak'wjidkfha by; i|yka foa yd iu. n%dl,s fpß"fgduEfgd mdka fm;s yd lcq iu.ska orejdg ms<s.kajkak'
úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr