නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

B.B.Q Ñlka iekaâúÉ


wjYH øjH

 


³;ïnd isyska ;Sre wdldrhg fmdä lr .;a l=l=,a uia .%Eï 75

³;ïnd f.a%Ülr.;a lerÜ .%Eï 30

³B. B. Q fidia fïi ye¢ 3hs

³i,do fld,hla

³ri wkqj ¨K

³ng¾ iaj,amhla

³iekaâúÉ mdka 01

 


idod.kakd wdldrh


Ndckhla f.k th ;=<g ;ïnd isyska ;Sre wdldrhg fmdä lr.;a l=l=,auia f.aÜ lr.;a lerÜ fidaia yd wjYH moug ¨Kq oud ñY% lr.kak'bkamiq mdka tl folg lmd ng¾ w;=rd fgdaiaÜ lr ta ;=<g i,do fld, iu.ska Ñlka ñY%Kh we;=<;a lr ;=kS fldf,al T;d orejdg ms<s.kak'úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr