නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

meia;d ie,â iu. l%siams


wjYH øjH

 


³ ;ïnd.;a meia;d .%Eï 70

³ l%siams jk f;la msi.;a fílka foll l=vd len,s

³ folg lmd .;a fpß fgdudfgd 06

³ isyskaj lmd.;a ksú;s fld, iaj,amhla

³ l%Sï Öia fïi ye¢ 05

³ uiagâ fïi ye¢ 01

³ .ïïßia iaj,amhla

³ ri wkqj ¨Kq

 


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhla f.k wm by; oelajQ ish¨u øjHhka Ndckhg oud fyd¢ka l,jï lr ;rula iS;, jk f;la YS;lrKhl ;nd fmdä;a;dyg ,ndfokak'úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr