නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka iy msms[a[d iekaâúÉ


wjYH øjH


³ wUrd .;a l=l=,auia .%Eï 150hs isyskaj len,s lmd.;a lerÜ .%Eï 50

³ ;lald,s fidaia ñ,s ,Sg¾ 150hs wUrd .;a iqÿ Ækq yd bÕ=re iaj,amhla

³ ;=k my yd ñßia l=vq iaj,amhla

³ ¨Kq moug

³ T,sõ Ths,a fïi ye¢ 02la

³ fgdaia lr.;a mdka fm;s 03

³ w,xldr i|yd .¾lska yd Ækq fm;s iaj,amhla

 


iod.kakd wdldrh

kkaiaála *Eka tlla <sm;nd f;,a oud th r;a jQjdg miq thg iqÿ Ækq"b.=re yd wUrd .;a l=l=,a uia oud úkdähla muK ye¢.dkak'wk;=rej thg lerÜ" ;=k my"ñßia l=vq ";lald,s fidaia tl;= lr úkdä 5la muK ñY% lrñka msfrkak bv yer kej;;a ;lald,s wd ÆKq"Ækq .ïñßia fhdod ;j;a úkdä oyhla muK msiSug yer WKqiqu uola wvq jQjdg miq fgdaia l< mdka fm;s Wv w;=rd .¾lska yd Ækq fm;s j,ska w,xldr lr orejdg ms<s.kajkak'úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr