නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldaka*af,ala l%siaá *%%hsâ Ñlka


wjYH øjHm<uq jk wÈhr


³ f,a.a yd ;hs 4 ne.ska l=l=,a uia wTrd .;a iqÿ Ækq iaj,amhla

³ ¨Kq".ïñßia l=vq

³ wjYH m%udKhg úkdlsß iaj,amhla

³ ly l=vq iaj,amhla


fïjd ish,a, Ndckhlg oud fyd¢ka ñY% lr tla /hla YS;lrKhl tl ;nkak'

 

fojeks wÈhr


³ lsß fldamam folla

³ Ñlka rildrl fïi yeÈ tlla

³ mdka msá .%Eï 50

³ mslap¾ tlla

³ ;rug ¨Kq ".ïñßia l=vq


fïjd ish,a, o Ndckhlg oud fyd¢ka ñY% lr neg¾ tl idod úkdä ;syla muK ;nkak'


;=kajk wÈhr


³ wUrd.;a fldka*af,ala .%Eï 200

³ fldaka*a,j¾ .%Eï 50

³ mdka msá .%Eï 50

³ tlg ñY% lr mfilska ;nkak’ fjku mdka msá .%Eï 200

³ .eUqre f;f,a neo .ekSug wjYH f;,a

 


iod.kakd wdldrh

m<fjks wÈhf¾ i|yka l=l=¿ uia len,s f.k tys idudkH m%udKhg fojeks wÈhf¾ i|yka ñY%Kfha ny uo fõ,djla ;nkak'oeka ;=kafjks wÈhfrys i|yka ñY%Kh b;d fyd¢ka u;=msfgys ;jrd .eUqre f;f,a idudkH WIaK;ajfha rkajka meyeh jk f;la neo .kak'orejdg ms<s.ekaùug fmr l=l=,a uia len,s j, we;=<; fyd¢ka msiS we;aoehs mÍslaId lr n,kak'úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr