නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mSid nka f.or§ youq


wjYH øjH³ isyskaj lmd.;a fidfiacia fyda Élka .%Eï 100

³ l=vd len,s j,g lmd .;a fn,afmm¾";lald,s"lerÜ yd Ækq .%Eï 100

³ wUrd.;a iqÿ Ækqq fïi ye¢ 01

³ fidia fyd idudkH ;lald,s fidaia .%Eï 200

³ isyskaj ,shd.;a neis,a iaj,amhla T,sõ Ths,a fïi ye¢ 02

³ ¨Kq ".ïñßia iSks yd Tß.fkd iaj,amh ne.ska

³ fydÜ fvd.a nka

 


iod.kakd wdldrh


kkaiaála mEka tlla f.k thg T,sõ Ths,a oud r;a jQ miq iqÿ Ækq fyda fidfiacia oud uo fõ,djla ye¢ .dkak'thg fn,afmm¾"lerÜ" ;lald,s"mSid fidaia"¨Kq ".ïñßia iSks yd Tß.fkd tlalr úkdä myf<djla muK msi WKqiqu wvq jk f;la mfilska ;nkak'oeka fydÜ fvd.a nka tl folg m,d mSi fidia iaj,amhla ;jrd by; ñY%Kh mqrjd u;=msg jefik fi wjka tll fudi/,a,d Öia w;=rd fi,aishia wxYl 250 WIaK;ajh wjka tll r;alr úkdä wgla oyhla w;r fíla lr neis,a iaj,amhla oud orejdg ms<s.kajkak'

 

 

úOdhl iQmfõ§ - bkaÈl uxpkdhl

 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr