නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

y;= fudacq


wjYH øjH


) ìïu,a .%Eï 200

) yd,aueiaika .%Eï 50

) r;= Ækq f.ä 20

) rgb¢ .%Eï 50

) wuqñßia lr,a 10

) l=re÷ fmd;= lene,a,la

) lr|uqx.=

) iqÿ Ækq ìla 2 la

) bÕ=re lene,a,la

) wn f;a ye¢ 1$2

) ñßial=vq f;a ye¢ 1$2

) úkdlsß iaj,amhla

) fmd,af;,a

) lyl=vq iaj,amhla

) ri wkqj ¨Kq

 

idok l%uh

m<uqj y;= ySkshg brd WKq j;=rg oud ;ïnd .kak' yd,aueiaika iqoao lr fidaod mfilska ;nd .kak'ìïu,a iy yd,aueiaika .eUqre f;f,a lr fkdjk fia neo .kak'r;= Ækq iy wuqñßia f;,g oud ;ïnd .kak' b;sß l=¿nvq ish,a, úkdlsß iu. íf,kaâ lr .kak'neo.;a ìïu,a "yd,aueiaika" ÆkQ ñßiaj,g íf,kaâ lr .;a l=¿nvq ñY%Kh oud fyd¢ka lj,ï lr ri wkqj ¨Kq oud lEug .kak'iQmfõ§

iqð;a ms%hxl

laf,daj¾ nekalafjÜ wekaâ ßfidaÜ le,Ksh

 

Oïñl fyajdjiï