නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

y;= fvj,a


wjYH øjH


) y;= melÜ 1 la

) ;lald,s f.ä 2 la

) î Ækq f.ä 2 la

) wuq ñßia lr,a 4 la

) ñßia lE,s f;a ye¢ 2 la

) ì;a;r 2 la

) .d,ska mjqv¾

) .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1 la

) lyl=vq f;a ye¢ 1$2

) fmd,a f;,a

) fidahd fidaia fïi ye¢ 2 la

) ;lald,s fidaia fïi ye¢ 2 la

) úkdlsß f;a ye¢ 1 la

) fldaka *a,j¾ fïi ye¢ 2 la

) wUrd .;a bÕ=re iqÿ Ækq fïi ye¢ 2 la

) ud¨ ñßia lr,a lsysmhla

 

idok l%uh

.eUqre n÷kla f.k ì;a;r fol lvd thg oud fyd¢ka îÜ lr .kak'thg .d,sla mjqv¾ lyl=vq" ñßia" ¨Kq iaj,amhla iu. .ïñßia iy fldaka *a,j¾ yekaola oud ñY% lrf.k ìïu,a len,sj,g brd thg oud wkd.kak' ;dÉÑhla ,sm ;nd f;,a oud r;ajQ miq wkd.;a ìïu,a thg oud .eUqre f;f,a neo.kak' th mfilska ;nd fjk;a n÷klg fidahd fidaia ;lald,s fidaia fldaka *a,j¾ yekaola ri wkqj ¨Kq úkdlsß ñßia f;a yekao .ïñßia l=vq oud fldaka *a,j¾ oud ñY% lr mEka tlla ,sm ;nd idod.;a ñY%Kh thg oud r;aùf.k tk úg thg î Ækq wuq ñßia lmd oud .kak' th is£ f.k tk w;r;=r neo.;a ìïu,a oud .kak'wjidkfha ;lald,s iy wuqñßia lmd oud lj,ï lr ri wkqj ¨Kq oud fïihg hjkak'iQmfõ§

iqð;a ms%hxl

laf,daj¾ nekalafjÜ wekaâ ßfidaÜ le,Ksh

 

Oïñl fyajdjiï