නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

y;= Tï,Ü


wjYH øjH


) ì;a;r 4 la

) y;= .%Eï 100 la

) ;lald,s .%Eï 100 la

) wuq ñßia .%Eï 50 la

) î Ækq f.ähla

) ri wkqj ¨Kq

) ng¾ fïi yekaola

) mdka msá fïi ye¢ 1 la

) ySkshg ,shd .;a rïfm lrmsxpdidok l%uh

y;= jdIamfhka ;ïnd l=vd len,sj,g lmd .kak' ì;a;r fyd¢ka îÜ lr thg î Ækq ;lald,s wuq ñßia lmd oukak'ri rkqj ¨Kq tl;= lr mdka msá fïi yekao iu. rïfm lrmsxpd iy lmd .;a y;= o tl;= lr fyd¢ka lj,ï lr fkdkaiaála mEka tlla ,sm ;nd thg ng¾ oud idod .;a ñY%Kh fldgia jYfhka oud Tï,Ü idod .kak'iQmfõ§

iqð;a ms%hxl

laf,daj¾ nekalafjÜ wekaâ ßfidaÜ le,Ksh

 

Oïñl fyajdjiï