ඉවුම් පිහුම්

l;=reuqrex.d fld< neÿuwjYH øjH (

 • l;=reuqrex.d fld< .%Eï 300^fidaod msßisÿ lr .;a&
 • lE,s ñßia fïi yeÈ 3
 • rglcq .%Eï 50
 • iSks f;a yeÈ 1 $4
 • kQâ,aia .%Eï 50
 • foys hqI f;a yeÈ 1
 • ri wkQj ¨Kq
 • ne§u ioyd f;,a
 • idod .kakd wdldrh (

  .eUqre f;f,a neo .ekSu ioyd f;,a r;a lr fidaod úh,d .;a l;=reuqrex.d fld< neo .kak' ^l¨ meye jk f;la ne§fuka j,lskak& tf,i rglcq yd kQâ,aia o .eUqre f;f,a neo .kak' neo .;a ish,a, f;,a Wkd .ekSug i,ikak' Ndckhla ,sm ;nd f;,a f;a yekaola tla lr r;a lr thg lene,s ñßia tla lr neo .kak' ,sm ksjd neo .;a ñßia ksjqkq miq neo .;a l;=reuqrex.d fld< "rglcq "kQâ,aia tla lr ñY% lr ¨Kq "iSks yd foys hqI o tla lr fyd¢ka ñY% lr .kak n;a iu. ri n,kak'


  m%ùK iQmfõÈkS
  k§ wurisxy

  is;drd uOqId‚