නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ng¾ uIarEïia


wjYH øjH


) weußlka Thsiag¾ y;= melÜ 1 la

) iqÿ Ækq ìla 10 la

) î Ækq f.ähla

) bÕ=re lene,a,la

) wuq ñßia lr,a 2 la

) ng¾ fïi ye¢ 06 la

) lr|uqx.= - lrdnqkeá

) l=re÷fmd;= lene,a,la

) iQÿre f;a ye¢ 1$2

) ñßial=vq f;a yekaola

) .ïñßia f;a ye¢ 1$2

) iSks f;a yekaola

) ri wkqj ¨Kq


idok l%uh

y;= fidaod j;=r fírd f.k len,sj,g lmd .kak lr|uqx.= lrdnq keá iu. l=re÷ wUrd .kak' bÕ=re" iqÿ Ækq" iqÿre fjku wUrd .kak' n÷kla ,sm;nd ng¾ tl;= lr Èh jQ miq ;,d .;a lr|uqx.=" lrdnqkeá iu. l=re÷ fmd;= lene,a, thg oukak' fojkqj wUrd .;a bÕ=re iqÿ Ækq iQÿre thg oud fyd¢ka lj,ï lr î Ækq wuq ñßia ySkshg lmd ta iu.u ñßia l=vq f;a yekaoo tl;= lr úkdä 3 la jid ;nkak' wjidkfha .ïñßia iy iSks f;a yekao iu. ri wkqj ¨Kq tl;= lr ,sm ;nd n÷k jid ;nkak' fyd¢ka ksjqKq miq ms<s.kajkak'


iQmfõ§

iqð;a ms%hxl

laf,daj¾ nekalafjÜ wekaâ ßfidaÜ le,Ksh

 

Oïñl fyajdjiï