නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ls%iams uIarEï


wjYH øjH


) y;= .%Eï 200 la

) mdka msá fldamamhla

) ì;a;r 2 la

) lyl=vq iaj,amhla

) mdka l=vq

) .ïñßia f;a yekaola

) ¨Kq

) ñßial=vq f;a ye¢ 1$2 la

) fmd,af;,a

 

idok l%uh


y;= fidaod j;=r fífrkakg yer ;rul úYd, len,sj,g brd .kak'ì;a;r îÜ lr fjku ;ndf.k mdkamsá lyl=vq .ïñßia ¨Kq ñßial=vq n÷klg oud whsia j;=r iaj,amhla oud fyd¢ka Èhlr .kak'

f;,a ,sm ;nd r;ajQ miq m<uqj y;= ìÜ lr.;a ì;a;r ñY%Kfha oud fojkqj mdkamsá ñY%Kfha oud .kak'oeka tu y;= mdka l=vqj, ojgd .kak'fï wdldrhg ;j;a jrla ì;a;r ñY%Kfhao mdka msá ñY%Kfha o oud mdka l=vq ojgd .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak'iQmfõ§

iqð;a ms%hxl

laf,daj¾ nekalafjÜ wekaâ ßfidaÜ le,Ksh

 

Oïñl fyajdjiï