නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fydÜ .d¾,sla uIarEï


wjYH øjH


) y;= melÜ 1 la

) fmd,a f;,a fïi ye¢ 4 la

) wUrd .;a iqÿ Ækq fïi yekaola

) Ñ,s fmaiaÜ f;a ye¢ 3 la

) ;lald,s fidaia f;a ye¢ 3 la

) .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2 la

) iSks f;a ye¢ 1 la

) fidahd fidaia f;a ye¢ 2 la

) j;=r fldamam 1$2 la

) î Ækq f.ähla

) lerÜ w,hla

) Ækq fld<

) ri wkqj ¨Kq

) fiiñ Ths,a iaj,amhla

) fldaka *a,j¾idok l%uh


y;= fidaod msßisÿ lr j;=r fífrkakg yer l=vd len,sj,g lvd .kak' n÷kla ,sm ;nd thg fmd,af;,a oud r;ajQ miq iqÿ Ækq oud nefokakg yßkak' tu ñY%Khg Ñ,s fmaiaÜ" ;lald,s fidaia" .ïñßia l=vq iu. iSks iu. fidahd fidaia oud fyd¢ka f;ïmrdÿ jQ miq j;=r tl;= lr .kak' j;=r r;ajk úg y;= ál thg oud ;eïfnkakg yßkak' ta w;r;=r Ækq iy lerÜ l=vd len,sj,g lmd thg oud .kak' j;=r is£ .sh miq lmd .;a Ækq fld< iu. fiiñ Ths,a tl;= lr .kak' wjidkfha fldaka *a,j¾ tl;= lr ñY%Kh >k jQ miq ri wkqj ¨Kq tl;= lr fïihg hjkak'


iQmfõ§

iqð;a ms%hxl

laf,daj¾ nekalafjÜ wekaâ ßfidaÜ le,Ksh

 

Oïñl fyajdjiï