නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lrmsxpd iïfnda,h


wjYH øjH

  • w¨;a lrmsxpd fld< fldamam 01
  • .d.;a fmd,a fldamam 1$2
  • ,shd.;a r;= ,QKq fldamam 1$4
  • iqÿ¿EKq ìla 04
  • bÕ=re wÕ,a ld,l lene,a,la
  • wuqñßia lr,a 01
  • foys nEhl hqI
  • .ïñßia weg 05 la 06 la
  • ri wkqj ¨Kq

 

idod.kakd wdldrh

lrmsxpd iïfnda,h yokjd kï íf,kavrfha yokak;a mq¿jka' kuq;a yelskï th l=vd jxf.ähl yod.kak' .,a jxf.ä ke;;a fmdä ,S jxf.ähla f.or ;shd.kak' jxf.ähg uq,skau lrmsxpd ál oud fifuka fifuka fldgkak .kak' miqj thg áflka ál r;=¿EKq" wuq ñßia" iqÿ¿EKq" .ïñßia weg tl;= lrkak' kuq;a fmd,a oukak tmd' foys iy fmd,a yefrkakg wks;a ish¨u foa oud fyd¢ka fldgkak' lrmsxpd ál fyd¢ka flgqkq miqj thg fmd,a ál ál oud fldgkak' wjidkhg fï ish,a, jxf.äfhka f.k fnda,a tllg oud ¨Kq uÈkï ¨Kq oud foys nEhla ñßlkak'

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv