නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldys, w, i,doh


wjYH øjH -

  • <má fldys, w, lsf,da.%Eï 01
  • úkdlsß w~q fldamam 02
  • lmd.;a îÜrEÜ .%Eï 100
  • iSks fïi ye¢ 02
  • .ïñßia weg 10
  • lr|uqx.= 03
  • lrdnqkeá 03
  • ¨Kq f;a ye¢ 01
  • l=re÷ fmd;= lene,a,la

 

idod.kakd wdldrh

<má fldys, fidaod È.g lmd.kak' lmd.;a len,sj, rjqï yevh bj;aù y;ria yevhla jk mßÈ fldys, lene,af,a y;r me;af;ka bj;a lrkak' tu y;reia fldys, isyskaj ;Sre lmd.kak' úkdlsßj,g lmd.;a îÜrEÜ" iSks" l=re÷" lr|uqx.=" lrdnq keá" .ïñßia ¨Kq oukak' tu ñY%Khg lmd.;a fldys, ;Sre oud meh úisy;rla jid ;nkak' miqj fldys, ;Sre bj;alr §ishlg wjqrd ms<s.kajkak'

 

m%ùK iqmfõ§

kùka fmf¾rd

rudähd fydag,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv